Integruota apskaitos programa

Vienai operacijai - vienas įrašas , viena DB visam uždaviniui

Miškų urėdijos kompleksinė integruota apskaitos programa tai :
–  MS SQL serveryje realizuota duomenų bazė.Viena DB visam uždaviniui.
–  Duomenys įvedami vieną kartą . Nereikia importų/ eksportų tarp įvairių programos dalių .
–  Reikalingi duomenys pasiekiami iš visų darbo vietų internetu
– Klientas- serveris architektūra paskirstant funkcijas tarp serverio ir darbo vietos.
– Darbas realiu laiku
.
– Minimalus interneto greitis 50 Kb/s
– Medienos taškavimo lapų importas iš delninuko
– Plotų matavimo duomenų importas iš ESRI ARCPAD
– Biržių / atkūrimo projektų sluoksnių ARCVIEW
programai formavimas
– Darbo vietų skaičius neribojamas (riboja tik serverio našumas ).

Realizuotas funkcionalumas :

Pardavimai :

 • Medienos važtaraštis ;
 • Atliekų s/f ;
 • Nenukirsto miško pardavimo sutartis ;
 • Grynųjų pinigų priėmimo kvitas ;
 • Importas iš delninukų
 • PVM sąskaitos/faktūros (gali būti išrašomos pagal gabenimo dokumentą , nenukirsto miško pardavimo sutartį ar be pradinio dokumento)
 • Pardavimo dokumentų registrai
 • Pardavimų ataskaitos
 • Pirkėjų skolos
 • Delspinigiai
 • MEC ataskaita
 • Grynųjų pinigų padalinyje apskaita
 • Sutartys
 • Sutarčių vykdymas

 

Gamyba :

 • Biržės
 • Taškavimo lapai
 • Medienos priėmimo/judėjimo kortelės
 • Rangovų darbų priėmimo aktai
 • Medienos ištraukimas
 • Rangovų sąskaitos urėdijai
 • Technologinė kortelė
 • Žemėlapis


Medienos judėjimas :

 • Medienos judėjimas
 • Medienos judėjimas pagal biržes
 • Medienos likučiai biržėse
 • Kertami plotai biržėse

Miško atkūrimas

 • Miško atkūrimo projektai
 • Sodmenų poreikis
 • Žemėlapis

Pirkimai :

 • Pajamavimas
 • Rangovu sąskaitų įkėlimas
 • Viešųjų pirkimų ataskaitos
 • Pirkimų ataskaitos
 • Tiekėjų skolos

Ilgalaikis turtas

 • Turto registras.
 • Amortizacijos skaičiavimas
 • Inventorizacija
 • Ataskaitos
 • Valstybinių miškų registracijos registras


Medžiagos

 • Medžiagų registras . Likučiai
 • Apyvartos
 • Nurašymo aktai
 • Suvestinės
 • Inventorizacija
 • Ataskaitos


Inventorius

 • Inventoriaus registras
 • Apyvartos
 • Nurašymo aktai
 • Suvestinės
 • Inventorizacija
 • Ataskaitos

Transportas ir mechanizmai

 • Darbų apskaitos lapai
 • Kuro limitai
 • Kuro paėmimas ir sunaudojimas
 • Atlyginimai
 • Remontų registras
 • Kilometrų apskaita
 • Kuro nurašymas
 • Ataskaitos


Bankas

 • Banko išrašų importas
 • Sąskaitos likutis
 • Banko apyvarta
 • Ataskaitos
 • Atlyginimų įskaitymų į korteles sąrašo eksportas


Kasa

 • Kasos knyga
 • Pajamų orderiai
 • Išlaidų orderiai
 • Ataskaitos

Avanso apyskaitos , komandiruotes

 • Komandiruotės įsakymas
 • Avanso apyskaita
 • Avanso apyvarta
 • Ataskaitos


Klasifikatoriai

 • Klientai
 • Sąskaitų planas
 • Produkcijos darbų klasifikatorius
 • Kiti reikalingi


Medelynas

 • Iventorizacijos darbinės kortelės
 • Inventorizacijos suvestinė
 • Sodmenų apyvartos
 • Sodmenų judėjimas
 • Sodmenų pardavimas

Mokesčiai

 • Mokesčių priskaitymas
 • Mokesčių apyvartos

Mobilių telefonų apskaita

 • Limitai
 • Prašnekėtų sumų importas iš ryšio tiekėjo
 • Atskaitymai
 • Limitų apyvarta

 

Balansas

 • Įvairūs registrai
 • Didžioji knyga